Tham gia với chúng tôi

Cập nhật thời tiết tình nguyện

 

Cảm ơn bạn đã đăng ký làm tình nguyện viên với Habitat for Humanity của Metro Denver!

 Nếu có bất kỳ sự hủy bỏ hoặc chậm trễ nào đối với bất kỳ công trường xây dựng nào của chúng tôi do thời tiết, chúng sẽ được đăng ở đây lúc 7 giờ sáng. ngày làm việc tình nguyện của bạn.

Nếu có bất kỳ sự hủy bỏ hoặc chậm trễ nào đối với bất kỳ ReStores nào của chúng tôi do thời tiết, chúng sẽ được đăng ở đây lúc 8 giờ sáng ngày làm việc tình nguyện của bạn.