Habitat for Humanity của công ty thế chấp phi lợi nhuận thuộc sở hữu hoàn toàn của Metro Denver — Affordable Mortgage Solutions, LLC (AMS) — cung cấp các khoản thế chấp cho cư dân trên khắp tàu điện ngầm Denver.

Các khoản vay thế chấp của chúng tôi có sẵn cho bất kỳ ai hoàn thành chương trình Quyền sở hữu nhà của Habitat Metro Denver.

Để thực hiện thanh toán khoản vay thế chấp của quý vị qua đường bưu điện, vui lòng gửi chúng đến:

Công ty Statebridge LLC
Người nhận: Xử lý thanh toán
Hộp thư bưu điện 173313
Denver, CO 80217-3313 ·

Để thực hiện các khoản thanh toán khoản vay thế chấp của quý vị trực tiếp, vui lòng truy cập:

Công ty Statebridge
6061 S. Ổ đĩa liễu
Làng Greenwood, CO 80111

Mua nhà với Habitat!

Compra una casa con Habitat!

Tìm hiểu cách thực hiện tại các phiên thông tin hàng tháng của chúng tôi!
¡Conozca el proceso en nuestras sesiones mensuales!